Uitspraak energiebelasting

Stadswonen Rotterdam is, als dé Rotterdamse studentenhuisvester, een bedrijfsonderdeel van Woonstad Rotterdam. Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) is de huurdersvertegenwoordiging.

De hoofdzaak in de gevoerde rechtszaak is hoe Stadswonen het geld, dat zij verkrijgt uit een fiscale teruggaafregeling (energiebelasting), mag verdelen onder haar huurders en voormalige huurders. De wijze van verdeling van de gelden onder de huurders leidde tot discussie, de vraag of Stadswonen de gelden ten goede wilde laten komen aan haar huurders was vanzelfsprekend nimmer een punt van discussie. We vroegen eerder aan de kantonrechter om duidelijkheid te geven over de wijze waarop de gelden verdeeld dienen te worden. De uitspraak van het Gerechtshof biedt nu de gewenste duidelijkheid om tot uitvoering van de teruggave over te gaan.

Toelichting dispuut

Stadswonen was voornemens de gelden onder alle huurders te verdelen naar rato van eerder doorbelaste kosten. Tussen zelfstandige en onzelfstandige woningen (kamers) zou dan geen onderscheid worden gemaakt. SHS is van mening dat de verdeelsleutel gelijk is aan de fiscale methodiek van de teruggave. De fiscale methodiek van de teruggaafregeling houdt geen rekening met het aandeel in de daadwerkelijke kosten en dit benadeelt daarmee, wat Stadswonen betreft, het merendeel van de (oud-) huurders hierdoor onevenredig. De teruggave gaat hierdoor namelijk vooral naar zelfstandige woningen. De rechter oordeelde hierbij in het voordeel van SHS.

SHS is van mening dat Stadswonen de extra gemaakte kosten om tot deze teruggaaf te komen niet in mindering mag brengen op het uit te keren bedrag. Ook hiertegen maakte Stadswonen bezwaar. Dit deden we omdat Stadswonen alleen huuropbrengsten als inkomsten heeft. Het niet in mindering kunnen brengen heeft als gevolg dat de gemaakte kosten moeten worden gedragen door de overige huurders die niet in aanmerking kwamen voor deze regeling en dat wilden we voorkomen. Ook in dit geval oordeelde de rechter in het voordeel van SHS.

We zullen op de kortst mogelijke termijn overgaan tot uitbetaling aan de betreffende (oud-)huurders en hierover gaan we met SHS in gesprek.

Deel dit artikel