De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Contract en afspraken

Contract en afspraken

Met het tekenen van een huurovereenkomst komen wij een aantal rechten en plichten met elkaar overeen.

De rechten en plichten staan niet alleen vermeld in de huurovereenkomst, maar ook in aanvullende documenten. Zo weten we van beide kanten wat mag, wat niet mag en hoe we met elkaar omgaan. Wel zo fijn! Hieronder vind je een aantal voorbeelden van afspraken:

Een huurovereenkomst heeft juridische waarde. Met het zetten van je handtekening op de huurovereenkomst ben je ook akkoord met de Algemene Huurvoorwaarden en (wanneer van toepassing) het Beheerreglement. In deze documenten staat hoe wij met elkaar omgaan. 


Campuscontract

Voor onze studentenwoningen hebben wij campuscontracten. In een campuscontract staat dat je de woning kan huren zolang je studeert. Na het beëindigen of afronden van je studie heb je zes maanden de tijd om een andere woonruimte te zoeken.


Uitvoering campuscontract

Je geeft ons met het tekenen van een campuscontract toestemming om te controleren dat je studeert. Dit kan op twee manieren:

 • Stadswonen Rotterdam informeert bij de onderwijsinstelling of je (nog) studeert.
 • Stadswonen Rotterdam vraagt aan jou om te bewijzen dat je (nog) studeert.

Studeer je niet (meer) of laat je niets van je horen? Dan ontvang je bericht dat de halfjaartermijn is ingegaan. Het is de bedoeling dat je in dit half jaar een andere woning vindt.  Je kan bij ons doorverhuizen naar een woning die (beter) aansluit bij je nieuwe situatie. Dit kan als je tussen de 23 en 28 jaar bent en inkomen uit werk hebt.

Als je 28 jaar of ouder bent kan je niet meer verhuizen naar een andere woonruimte van Stadswonen. Er zijn dan wel andere mogelijkheden om een woning in Rotterdam te vinden.


  Samenwonen op kamers 

  In onze kamers kan je niet samenwonen. Wel kan je proberen om samen in een unit te wonen. Die kans is wel klein, omdat er niet vaak twee of meer kamers tegelijk vrijkomen in een unit. De grootste kans om samen in een unit te wonen is als een van jullie er al woont en de ander lange tijd bij ons staat ingeschreven als woningzoekende. Als er een kamer in de unit vrijkomt en de achterblijvende bewoners kiezen voor hospiteren, dan krijgen zij de reacties van de vijftien kandidaten met de langste inschrijfduur aangeleverd. Uit deze lijst kiezen zij een aantal kandidaten om kennis mee te maken.


  Samenwonen in studio’s

  Voor studio’s geldt een maximum bewonersaantal van één. In een studio kan je dus niet samenwonen. 


  Samenwonen in appartementen

  In al onze appartementen mag je samenwonen. Onze insteek is dat je hier met je partner woont. Mocht je niet met een partner willen samenwonen maar met een vriend, vriendin of familielid, dan is het goed om te weten dat het ene appartement zich hiervoor beter leent dan het andere. Deze informatie vind je per woning in het aanbod. 

  Om in aanmerking te komen voor een appartement voor afgestudeerden, moet één van jullie al bij ons huren. Wil je samenwonen in een appartement voor studenten, dan moet één van jullie bij ons ingeschreven staan als woningzoekende. Samenwonen vraag je aan via MijnStadswonen

  Belangrijk om te weten: Samenwonen kan gevolgen hebben voor je huurtoeslag en eventuele andere toeslagen die je ontvangt. Op de website van de Belastingdienst over samenwonen vind je meer informatie.

  Onze woningen zijn niet geschikt voor het houden van huisdieren. Wil je toch een huisdier? Informeer dan vooraf naar de regels. Je mag alleen huisdieren houden die jouw buren geen hinder of overlast bezorgen. Woon je in een kamer? Dan heb je schriftelijke toestemming van ons nodig. Is in jouw woongebouw de beheerstructuur van toepassing? Dien dan je verzoek in bij de wooncommissie.

  Wil je een feestje geven? Dat kan natuurlijk. Maak van te voren goede afspraken en zorg ervoor dat jij en jouw gasten geen overlast veroorzaken. Meld ook het feestje vooraf aan je buren en indien van toepassing aan de beheerder. Sommige woongebouwen beschikken over een recreatieruimte die je voor een feestje kan gebruiken. Vraag dit na bij de wooncommissie van je woongebouw.

  Je kan je woonruimte onderverhuren als je voor je studie tijdelijk niet in Rotterdam bent. Vraag via MijnStadswonen om toestemming. Doe dit ten minste anderhalve maand voor het ingaan van de onderhuurperiode. Verhuren aan anderen via websites zoals Airbnb mag niet.

    Voorwaarden onderhuur

    • De reden van onderhuur moet studiegerelateerd zijn. Je gaat bijvoorbeeld studeren in het buitenland voor een bepaalde tijd. Voor een sabbatical of vakanties geven we geen toestemming voor het onderverhuren van de gehuurde woonruimte.
    • Dien je aanvraag uiterlijk anderhalve maand voor de ingangsdatum van de onderhuurperiode in.
    • De maximale duur van de onderhuur is twaalf maanden.
    • Je reistijd van deur tot deur (van je huidige woonadres tot aan je stage- of afstudeerplek) is langer dan twee uur. Stadswonen Rotterdam toetst dit aan de hand van de website www.9292.nl.
    • De onderhuur valt niet in de maand van opzegging van de huurovereenkomst.
    • Je draagt zelf een onderhuurder aan. Hij of zij hoeft niet ingeschreven te staan bij Stadswonen Rotterdam. Zoek je nog een onderhuurder? Kijk dan eens op de website van HousingAnywhere voor een inkomende exchange student.
    • De onderhuurder behoort tot de doelgroep die geldt voor jouw woongebouw. In het overzicht van onze woongebouwen vind je deze informatie per woongebouw.
    • Je huisgenoten (als je die hebt) hebben geen bezwaar tegen de onderhuurder die de woning/kamer tijdelijk gaat bewonen.
    • De huurprijs die je vraagt aan de onderhuurder mag maximaal de hoogte bedragen van de huurprijs inclusief servicekosten die jij aan ons betaalt.

    Tijdens het onderhuren

    Het inschrijven van de onderhuurder op jouw adres kan van invloed zijn op toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst, de doorbelasting van verontreinigingsheffing die huurders van zelfstandige woonruimte betalen aan de Regionale Belasting Groep, etc. Laat je goed informeren door de verschillende instanties wat onderverhuren voor jou betekent.

    • De huurovereenkomst blijft op jouw naam staan en je blijft als hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst, inclusief tijdige huurbetaling en juiste wijze van bewoning.
    • Op jouw verzoek kan Stadswonen Rotterdam een verhuurdersverklaring afgeven, waarmee de onderhuurder zich bij de Gemeente Rotterdam op jouw adres kan inschrijven. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) registreert de onderhuurder dan als uitwonende. In de verhuurdersverklaring staat de toegestane onderhuurperiode aangegeven.
    • Stel de onderhuurder, indien van toepassing, voor aan de beheerder van je woongebouw en aan jouw huisgenoten.
    • Betaal je de huur nog niet via een automatische machtiging? Dan adviseren wij je deze alsnog aan te vragen.

    In woongebouwen waar de beheerstructuur van toepassing is, heb jij invloed op het beleid en beheer van Stadswonen Rotterdam. De beheerstructuur is vastgelegd in het beheerreglement. Dit reglement maakt, indien van toepassing, onderdeel uit van jouw huurovereenkomst.

    Invloed op drie niveaus


    1. Individuele huurder
    Op individueel niveau heb je de gelegenheid jouw eigen woonsfeer te onderhouden en te verbeteren. Je kan je via de bewonersvergadering en wooncommissie laten horen of bij een geschil naar de Geschillencommissie stappen. Je bepaalt mede wie er in de woon- en kascommissie zitting nemen en kan jezelf verkiesbaar stellen. 

    2. Wooncommissie 
    Deze commissie vormt de vertegenwoordiging van alle huurders van een woongebouw. De voorzitter van de wooncommissie is de beheerder van het woongebouw. De beheerder vormt bij een aantal onderwerpen de schakel tussen de huurders en Stadswonen Rotterdam. Binnen het woongebouw zorgt de wooncommissie voor het naleven van (huis)regels. Volgens de Wet op het Overleg Huurder-Verhuurder (WoHV) is de wooncommissie voor het woongebouw de gesprekspartner van Stadswonen Rotterdam. 

    3. Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) 
    Volgens de Wet op het Overleg Huurder-Verhuurder (WoHV) is Huurdersbelang Stadswonen gesprekspartner van Stadswonen Rotterdam. De SHS is de hoogste huurdersvertegenwoordiging. Kijk voor meer informatie op de website van de SHS


    Wooncommissie

    De wooncommissie is de vertegenwoordiging van de huurders in jouw woongebouw en bestaat uit minimaal vier en maximaal tien huurders. De wooncommissie komt minimaal acht keer per jaar samen om de gang van zaken te bespreken over de onderstaande vier werkgebieden:

    1. Voordragen van nieuwe huurders.
    2. Bespreken van de servicekosten en vaststellen van de fondsen.
    3. Houden van een spreekuur en het behandelen of afhandelen van sociale klachten, reparatieverzoeken en andere vragen.
    4. Bewaken en in stand houden van een goed leef- en studieklimaat. Dat wil zeggen: het woongebouw schoon, heel en veilig houden.

    Ook legt het dagelijkse bestuur tijdens de vergadering van de wooncommissie verantwoording af.

    Bewonersvergadering

    De wooncommissie organiseert een bewonersvergadering. Tijdens deze vergadering bespreken de bewoners zaken over woon- en leefklimaat in en rond het woongebouw. Alle huurders zijn bevoegd om deel te nemen aan deze bewonersvergadering. Enkele afspraken:

    • De bewonersvergadering vindt minimaal één keer per jaar plaats. De vergadering vindt vaker plaats als minimaal tien procent van de huurders dit vraagt.
    • De beheerder zit de bewonersvergadering voor. Tijdens de vergadering hebben de wooncommissieleden geen stemrecht.
    • De bewonersvergadering benoemt de kascommissie.
    • De wooncommissie verspreidt de notulen van de bewonersvergadering onder de huurders binnen veertien dagen na de vergadering.

    Kascommissie

    De kascommissie controleert het financiële beleid van het lopende boekjaar van de wooncommissie. De kascommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal vier leden. De kascommissieleden mogen geen wooncommissieleden zijn.

    Dagelijks Bestuur

    Het dagelijks bestuur voert alle activiteiten uit rondom de vier werkgebieden van de wooncommissie. Het dagelijks bestuur bestaat uit een beheerder, penningmeester en eventueel een assistent beheerder.

    Klacht over wooncommissie

    Heb je een klacht over de wooncommissie? Bespreek deze dan eerst tijdens het spreekuur. Ben je ontevreden met het resultaat, dien dan een schriftelijke klacht (e-mail of brief) in bij de wooncommissie. De commissie is verplicht deze klacht te bespreken tijdens de eerstvolgende vergadering van de wooncommissie en jou hierover schriftelijk terugkoppeling te geven. Ben je nog steeds ontevreden over het resultaat? Teken dan binnen twee weken bezwaar aan. Beslist de wooncommissie het eerder genomen besluit te handhaven, dan kun je binnen veertien dagen na uitspraak in beroep gaan bij de Klachten- en Geschillencommissie.

    Klachten- en Geschillencommissie

    Bij deze commissie kun je een klacht indienen over het handelen, of nalaten daarvan, door de wooncommissie. Stuur het geschil (compleet met stukken/correspondentie) naar:
    De secretaris van de Klachten- en Geschillencommissie
    Postbus 4057
    3006 AB Rotterdam

    De Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) is de overkoepelende huurdersvertegenwoordiging van Stadswonen Rotterdam. De SHS vertegenwoordigt dus alle huurders. Voor de meeste vragen, klachten of ideeën kun je terecht bij de woon- of bewonerscommissie van jouw woongebouw of bij Stadswonen Rotterdam. De SHS is er voor de zaken die een grotere groep huurders betreft.

    Ben je het niet eens met het handelen of nalaten van Stadswonen Rotterdam, dan kun je een klacht indienen. Ben je het niet eens met het handelen of nalaten van je wooncommissie, dan kun je een zaak indienen bij de commissie Beheerstructuur. Bekijk hier het hoe werkt.